ช้างแสนรู้ ก้มกราบแทบเท้าพระครู วัดเจดีย์หลวง ผู้ให้ชี วิ ตใหม่

บนโลกออนไลน์ได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “พระครูอ๊อด วัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่” หรือ พระครูสังฆรักษ์วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน พระวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้มีการเผยเรื่องราวของอดีตช้างล ากไม้ 2 เชือก ที่พระครูร่วมกับญาติธรรมได้ไ ถ่ชี วิ ตเอาไว้ โดยช้างทั้ง 2 เชือกมีชื่อว่า พลายแสนเมือง และ พลายแสนเขื่อน ถูกใช้งานในการล ากไม้มานานนับสิบๆ ปี จ นมีสภาพโ ร ย รา

พระครูอ๊อด และญาติธรรมจึงได้รวบรวมปัจจัยจำนวน 1,100,000 บ า ท เพื่อไ ถ่ชี วิ ตพลายแสนเขื่อน และอีก 959,999 บ า ท เพื่อไ ถ่ชี วิ ตพลายแสนเมือง ให้หลุ ดพ้ นจ า กความทุ กข์ท s ม าน เพื่อน้อมถวายมุทิต าจิต อายุวัฒนมงคลครบ 60 ปี หลวงพ่อพระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน(ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์

ทั้งนี้ พระครูอ๊อด ได้ให้ช้างทั้ง 2 เชือกได้พักผ่อนอย่างเต็มที่กินให้เต็มที่ จ นเริ่มมีความสมบูรณ์ขึ้นมาก และในวันที่ 3 กันย ายน 2564 พระครูอ๊อดจะเดินทางไปยื่นหนังสือเพื่อมอบพลายแสนเมือง และ พลายแสนเขื่อน ให้เป็นมรดกของแผ่นดินต่อไป

ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดี ๆ” ที่เราได้รับ แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น” ต่างหาก

แหล่งที่มา พระครูอ๊อด วัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่

By Tanavin

Leave a Reply

Your email address will not be published.