ေနျပည္ေတာ္မွာအုပ္စုဖြဲ႕႐ိုက္ႏွက္မႈေၾကာင့္ကြယ္လြန္သြားၿပီတဲ့ဗ်ာ-မင္းသားႀကီးေက်ာ္ရဲေအာင္ရဲ႕အခုညသတင္း

ေနျပည္ေတာ္မွာအုပ္စုဖြဲ႕႐ိုက္ႏွက္မႈေၾကာင့္ကြယ္လြန္သြားၿပီတဲ့ဗ်ာ-မင္းသားႀကီးေက်ာ္ရဲေအာင္ရဲ႕အခုညသတင္း

ေနျပည္ေတာ္မွာအုပ္စုဖြဲ႕႐ိုက္ႏွက္မႈေၾကာင့္ကြယ္လြန္သြားၿပီတဲ့ဗ်ာ-မင္းသားႀကီးေက်ာ္ရဲေအာင္ရဲ႕အခုညသတင္း
Video 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.